//
czytasz...

Matura

Ostentacyjna reklama ważnej książki

B. Kapela-Bagińska, T. Zieliński, Przed maturą. Język polski. Repetytorium z zadaniami maturalnymi, Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, Warszawa 2015, s. 272

Repetitio est mater studiorum (łac.) – powtarzanie jest matką uczenia się. Zgodnie z tą rzymską maksymą na rynku wydawniczym ukazało się kolejne repetytorium z języka polskiego autorstwa Beaty Kapeli-Bagińskiej i Tomasza Zielińskiego adresowane do nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Publikacja Wydawnictwa Stentor przygotowuje do ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Formuła zadań umieszczonych w zbiorze jest zgodna z Informatorem maturalnym CKE. Dzięki temu uczeń samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela może ćwiczyć umiejętności sprawdzane na egzaminie maturalnym, a jednocześnie powtarzać materiał rzeczowy w układzie chronologicznym i problemowym.

W tej pozycji znajdzie on ponad 30 zadań przygotowujących do egzaminu ustnego w odniesieniu do tekstów literackich, ikonicznych oraz językowych, ponad 40 zadań przygotowujących do egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz testy sprawdzające rozumienie tekstu nieliterackiego.

Ideą nadrzędną, wynikającą z doświadczeń Autorów, było przygotowanie uniwersalnej pozycji, niezależnej od realizowanego programu nauczania oraz wybranego przez nauczyciela podręcznika, która mogłaby być wykorzystywana w bieżącej, trzy- lub czteroletniej pracy dydaktycznej.

Przyjęto więc układ chronologiczny, w obrębie którego można wyodrębnić stałe elementy struktury: najważniejsze informacje o danej epoce (filozofia, motywy), problematykę lektur „z gwiazdką” z III i IV etapu edukacyjnego oraz propozycje zadań maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym wraz z ćwiczeniami cząstkowymi przygotowującymi do ich realizacji. Zaproponowane przy poszczególnych zadaniach ćwiczenia cząstkowe są różnorodne i wynikają z koncepcji Marii Kniagininowej.

Uczeń i nauczyciel znajdą wśród nich takie, które:

  • przygotowują do rozumienia problemu poprzez sformułowanie, odkrywanie, ustalanie, wybieranie tezy lub hipotezy;
  • uczą tworzenia koncepcji wypowiedzi argumentacyjnej, doboru, formułowania argumentów oraz przykładów, ułatwieniem ma być dołączenie do ćwiczeń fragmentów innych tekstów kultury bądź sugerowanych tytułów;
  • kształcą umiejętność analizowania, interpretowania i porównywania tekstów kultury za pomocą różnych metod badawczych: strukturalnej, poststrukturalnej, hermeneutycznej czy słów-kluczy;
  • doskonalą umiejętność komponowania, planowania wypowiedzi ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym;
  • wyposażają w konteksty interpretacyjne z różnych dziedzin: literatury, filmu, ikonografii, muzyki, filozofii oraz biografii twórców;
  • doskonalą umiejętność wnioskowania, podsumowywania wypowiedzi ustnej i pisemnej.

Proponując ćwiczenia, Autorzy celowo nie zamieścili gotowych rozwiązań (z wyjątkiem testów działań na tekście nieliterackim), aby umożliwić uczniowi swobodę tworzenia własnych odpowiedzi, a nauczycielowi swobodne wykorzystywanie wybranych ćwiczeń do pracy na lekcji lub w domu. Zgodnie z tym zamysłem nauczyciel i uczeń doskonalą swoje kreatywne podejście do egzaminu maturalnego w nowej formule.

Warto też podkreślić, że Autorzy publikacji to nauczyciele praktycy z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym:

  • dr Beata Kapela-Bagińska jest adiunktem w Katedrze Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi zajęcia z dydaktyki i metodyki języka polskiego, psycholingwistyki oraz ewaluacji i pomiaru dydaktycznego, a także w zakresie prawa oświatowego. Zajmuje się badaniami edukacyjnymi w projekcie dotyczącym dydaktyki języka polskiego w gimnazjum koordynowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych. Uczy języka polskiego i retoryki w I Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie. Od 2010 r. pracuje w Zespole Ekspertów w projekcie „Modernizacja egzaminu maturalnego z języka polskiego od 2015 roku”, jest współautorem zadań egzaminacyjnych.
  • mgr Tomasz Zieliński jest nauczycielem języka polskiego, etyki i filozofii w III Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie, egzaminatorem i weryfikatorem egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Brał udział w kodowaniu Diagnozy Przedmaturalnej oraz standaryzacji zadań maturalnych organizowanych przez CKE i IBE. Jest doktorantem w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadzi zajęcia z literatury staropolskiej.

 

Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor

tel. 22 544 59 00, faks 22 544 59 03

e-mail: stentor@stentor.com.pl