//
czytasz...

Olimpiady, Konkursy

XX Tarnogórski Konkurs Poetycki imienia ks. Jana Twardowskiego

Dwudziesty raz zwracamy się do młodych twórców z całej Polski z propozycją wzięcia udziału w Tarnogórskim Konkursie Poetyckim, któremu duchowo patronuje ks. Jan Twardowski.

Poezja Księdza Jana „od mrówki, ważki, biedronki” od lat urzeka swoim niepowtarzalnym klimatem, uczy zachwytu nad światem i wielkiej miłości do ludzi, uświadamiając, że „nieszczęście nie-nieszczęście, a w świecie stale uśmiech niewidzialny”.

Mamy nadzieję, że ta refleksja będzie prowokowała do poetyckich rozmyślań nad światem i życiem, do dzielenia się własnymi przeżyciami.

Oczekujemy, jak zawsze, od P.T. Autorów nadsyłania wierszy mówiących o zawiłości duszy, mając nadzieję, że nie zabraknie im pogody i humoru.

Konkurs jest organizowany  pod patronatem Burmistrza miasta Tarnowskie Góry

Organizatorzy konkursu:

Biuro Kultury – Urząd Miejski w Tarnowskich Górach

Zespół Szkół Artystyczno- Projektowych w Tarnowskich Górach

Pałac w Rybnej

Stanisława Szymczyk – sekretarz Tarnogórskiego Konkursu Poetyckiego

  Uczestnicy:

– starsze klasy szkół podstawowych (A)

– klasy gimnazjalne (B)

– młodzież szkół ponadgimnazjalnych (C)

– młodzież do 26 roku życia, studiująca lub pracująca (D)

   Prace:

Trzy utwory (wiersze – wyłącznie maszynopis, format A4), każdy w pięciu egzemplarzach, dotąd nigdzie niepublikowane, opatrzone pseudonimem z dołączoną zaklejoną kopertą zawierającą dokładne dane personalne autora (imię i nazwisko, data urodzenia, typ szkoły, adres zamieszkania, e- mail i oświadczenie o autorstwie prac z własnoręcznym podpisem).

Termin nadsyłania prac upływa 04.05.2013r. (decyduje data stempla pocztowego).

Nadsyłanie prac:

Na adres: Biuro Kultury, Urząd Miejski

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Rynek 4

z dopiskiem Tarnogórski Konkurs Poetycki i symbolem literowym (A, B, C, D) oznaczającym kategorię wiekową. Nadesłanie prac jest wyrażeniem zgody na ich publikację i na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji konkursu.

 Nagrody:

Organizatorzy przewidują cenne nagrody dla autorów najlepszych prac. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w formie tomiku poezji.[Honorarium za druk nie przewidujemy.]

  Rozstrzygnięcie konkursu:

Uroczyste zakończenie Konkursu wraz z rozdaniem nagród nastąpi 21.06.2013 r. o godz.16.00
w Pałacu w Rybnej, ul. Powstańców Warszawskich 90.
Zaproszeni są wszyscy uczestnicy.

  Informacje:

p. Stanisława Szymczyk – sekretarz Konkursu, e- mail: tkpoetycki@gazeta.pl

p. Barbara Dąbrowska Biuro Kultury, tel. 0/32 39-33-858  (do 15.00)

e- mail: kultura@tarnowskiegory.pl