//
czytasz...

Matura

Tematy olimpijskie dostosowane do matury ustnej

Poniżej zamieszczam tematy olimpijskie dostosowane do wymagań ustnej matury z języka polskiego. Przygotował je pan Bogdan Kozak.

 

Temat maturalny

Literatura

Koncept w literaturze epok dawnych – kategoria estetyczna, zasada tworzenia, poetycki sposób poznania. Różnorodne realizacje oraz funkcje konceptu w literaturze XVI, XVII i XVIII w. Porównaj je, analizując wybrane przykłady.
Romantyk – człowiek, który pyta. Przestrzeń tajemnicy w liryce polskiego romantyzmu. Obcowanie z tajemnicą jako motyw lub/i temat w liryce polskiego romantyzmu.  Porównaj różne jego/ich ujęcia, analizując wybrane przykłady.
„Ja” w obcym świecie. Bohater wobec społeczeństwa w powieści dziewiętnastowiecznej. Różne sposoby kreowania bohatera wyobcowanego ze społeczeństwa w powieści polskiej lub/i europejskiej XIX w. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
Pozytywizm i nowoczesność. Korzystając z zaproponowanej bibliografii, omów wybrane wątki przedstawionego tematu, odnosząc je do odpowiednich utworów literackich Pozytywiści wobec doświadczenia nowoczesności. Porównaj różne sposoby ujęcia tego zagadnienia na podstawie analizy wybranych utworów.
Kobieta w podróży. Relacje XIX- i XX-wieczne.   Doświadczenie podróży w XIX- lub/i XX-wiecznych relacjach kobiet. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
Waganci, „mędrki piśmienne”, przewodnicy narodu i dekadenci. Jak zmienia się wizerunek artysty w literaturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Jak zmieniał się wizerunek artysty w literaturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku? Na podstawie analizy wybranych utworów scharakteryzuj i porównaj różne sposoby kreowania tego wizerunku.
Losy aktora prowincjonalnego zapisane w pamiętnikach aktorów przełomu wieków XIX i XX. Autobiografia jako tworzywo literackie. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory pochodzące z XIX i XX wieku.

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Dialog literatury z fotografią: przywołania, aluzje, użycia. Związki literatury z fotografią. Przedstaw różne rodzaje relacji między tymi sztukami, analizując wybrane przykłady.
Pośród masek. Wpływ commedii dell’arte na twórców dramatu i teatru późniejszych epok. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady dzieł literackich i przedstawień teatralnych.
Awangarda w teatrze polskim XX wieku. Awangarda w literaturze i teatrze polskim XX wieku. Omów jej funkcjonowanie, analizując wybrane przykłady.

Język

Nie trać czasu! Czas to pieniądz. (Czy tylko?)  Obraz czasu utrwalony w polszczyźnie – w formach językowych i w utworach literackich. Obraz czasu utrwalony w polszczyźnie – w formach językowych i w utworach literackich. Przedstaw temat na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego.